Alexander Pechtold en Geert Wilders

Gaan in tegen bezuinigingen op veiligheid, maar hebben daar zelf voor gepleit

Gelezen: NRC, 17 november 2015

Tom-Jan Meeus is een opvallende columnist. Hij baseert zich immers voornamelijk op koele feiten om zijn beweringen te onderbouwen. Of beter nog: vaak spreken de feiten voor zichzelf.

Ze zijn niet bij elkaar geraapt om een mening te ondersteunen. Zoals bij de meeste columnisten. Recent gaf  Leon de Winter nog toe, over zijn diepe wens om Israël te laten ‘overleven’ en de inhoud van zijn columns: ‘En dan ben ik inderdaad op zoek naar feiten die mijn gevoel versterken.’

Nu Meeus vandaag in NRC:

“Terugkijkend vind ik het echt onbegrijpelijk: dat het kabinet in 2012 zo enorm heeft bezuinigd op veiligheid”, zei ”, zei Alexander Pechtold gisteren tegen De Telegraaf

Meeus: “Ik pakte er even het D66-verkiezingsprogramma van 2012 bij, om te zien wat Alexander destijds zélf met onze veiligheid van plan was… D66 wilde een half miljard euro, uh, bezúínigen op veiligheid. Plús een half miljard op Defensie.”

Over Geert Wilders die na de aanslagen in Parijs van vrijdag 13 november twitterde: “Ik zeg het al meer dan 10 jaar. De islam hoort niet bij ons. Brengt overal geweld en gevaar.”

Meeus: “En het CPB plaatste Geerts daadkracht in een nuttige context: óók hij bezuinigde een half miljard op veiligheid én een half miljard op Defensie. Evenveel als Pechtold, zijn favoriete slapjanus. Dit natuurlijk omdat Geert al zolang waarschuwt.”

 • Reacties

 • vanhetgoor | 20/11/15 om 10:30

  Defensie is duur en log. Het is beter om de mensen / de burgers weerbaar te maken, door iedereen voldoende tegengif te verschaffen om aanvallen van de islam te weerstaan. Dat hoeft geen grote sommen geld te kosten, dat kan ook met miljoenen en dus niet met miljarden.

  Het verschil tussen Pechtold en Wilders is dat de eerste het liefste bakzijl zou halen en de laatste niet.

  De enige manier waarop wij de islam kunnen verslaan is om alle mensen uit te leggen dat de islam een misdaad tegen de menselijkheid is. Het is een ziekte van de geest, een afwijking met moord en doodslag tot gevolg. Met alleen maar slachtoffers.

  Er is een gebrek aan inzicht bij Pechtold, hij wil niet inzien dat de islam intens slecht is en in de basis ziek. Daarom wil hij geen geld uitgeven aan de bescherming van het volk. Wilders ziet in dat meer geld voor defensie geen zin heeft, het leger kan niet met wapens een ideologie bestrijden, dat zijn de zaken van het hoofd en niet van de vuisten.

  De enige en vrijwel kosteloze aanpak van de islam terreur is een verplichte scholing voor àlle moslims, een heropvoedingskamp waar moslims wordt uitgelegd hoe de islam werkt en wat voor een kolder het is! Pas dan zal de wereld vrij zijn van dat ziekelijke gedoe met het afhakken van hoofden en het verkrachten van meisjes en vrouwen.

 • Henk Veldman | 26/11/15 om 15:55

  Stel dat je niet bang hoeft te zijn om met feiten te komen. Wilders verbiedt mensen dat te doen.
  Volgens de islam mag je geen joden vervolgen, mensen vals beschuldigen of discrimineren.
  De islam vereist dat vrouwen met respect worden behandeld.
  Wilders zegt welke kleren ze wel of niet mogen dragen. Staat nergens in de Koran.
  Wie hebben de joden vervolgd? Waarom moesten de Palestijnen hun land inleveren.
  Kun jij aangeven welke straf er staat om mensen die daar wel een eerlijk antwoord op weten te geven?
  Wanneer ben je voor het laatst een gevalletje van islamisering tegengekomen en wat heeft dat met je gedaan?

 • Jantje | 29/11/15 om 19:39

  Henk, je hebt de Koran kennelijk nooit gelezen? Ik zal je op weg helpen:
  Er staat grote onzin in de Koran,dat bijvoorbeeld Abraham geen jood maar een moslim was.
  Vergeet niet, moslims nemen de Koran letterlijk, zij kennen geen verlichting, zoals wij.
  Uit de Koran over Joden (verre van uitputtend):
  2:190-193 En strijdt voor de zaak van God tegen degenen, die tegen je strijden, maar overschrijdt
  de grens niet. Voorzeker, God heeft de overtreders niet lief. 191 En doodt hen, waar je hen ook
  ontmoet en drijft hen uit, vanwaar zij u hebben uitgedreven; want vervolging is erger dan doden. En
  bevecht hen niet nabij de heilige Moskee, voordat zij je daarin bevechten. Maar indien zij je be-
  vechten, bevecht hen dan – zo is de vergelding voor de ongelovigen. 192 Maar als zij ophouden, dan
  is God zeker Vergevensgezind, Genadevol. 193 En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is
  en de godsdienst alleen voor God wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen
  vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.
  3:67 Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hij be-
  hoorde niet tot de afgodendienaren.
  4:34 “Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat God de enen boven de anderen heeft doen uit-
  munten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoor-
  zaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen God onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie
  gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt 1 haar.
  Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, God is Verheven, Groot”.
  4:47 O, mensen van het Boek [= Christenen], gelooft in hetgeen Wij hebben nedergezonden, ver-
  vullende hetgeen bij u is voordat Wij uw leiders vernietigen en neerwerpen of hen vervloeken, zoals
  Wij het volk van de Sabbath [= Joden] vervloekten. Allah’s gebod zal volbracht worden.
  4:74, 76 Laten derhalve zij, die hun tegenwoordig leven voor het leven in het Hiernamaals willen
  offeren, voor de zaak van God strijden. En wie voor de zaak van God strijdt, hetzij hij gedood wordt
  of overwint, weldra zullen Wij hem een grote beloning geven … 76 Zij die geloven, strijden voor
  de zaak van God, maar de ongelovigen strijden voor de zaak van de boze. Strijdt daarom tegen de
  vrienden van Satan; voorzeker, Satan’s plan is zwak.
  4:89 Zij [= ongelovigen] wensen dat gij verwerpt, evenals zij hebben verworpen, zodat gij aan hen
  gelijk zult worden. Neemt derhalve geen vrienden uit hun midden totdat zij voor de zaak van Allah
  werken. En indien zij tot vijandschap vervallen, grijpt hen dan en doodt hen waar gij hen ook vindt;
  en neemt vriend noch helper uit hun midden
  4:95-96 Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk
  aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van God strijden. God heeft degenen,
  die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder
  heeft God het goede beloofd. God zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een
  grote beloning, 96 nl. in graden, ook van vergiffenis en barmhartigheid. En God is Vergevensge-
  zind, Genadevol.
  4:104 En toont geen zwakheid in de vervolging van dit (vijandige) volk. Als gij lijdt, lijden zij ook
  zoals gij lijdt. Maar gij verwacht van Allah, wat zij niet verwachten. En Allah is Alwetend, Alwijs.
  5:33-34 De vergelding dergenen die oorlog tegen God en Zijn boodschappers voeren en er naar
  streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun
  handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land wor-
  den uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een
  Moslims staan onder controle van Satan.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen