Ook 1 april in juni 

Nepbericht onderwijs haalt radio

Bedrog ook volgehouden in woordvoering op Radio 1.

Gelezen: Nieuwe Reporter

Persbericht:
“Datum 13 juni 2012
Deel schoolklassen in op karakter
Betere cijfers door indeling middelbare scholieren op basis van persoonlijkheid
Nederland zou volgend jaar flink kunnen stijgen op de internationale PISA-onderwijsranglijst, als scholen het advies van twee onderzoekers ter harte nemen: stop leerlingen met dezelfde persoonlijkheid bij elkaar in een klas.
Leerlingen die onderwijs krijgen dat is afgestemd op hun persoonlijke leerstijl presteren significant beter en leren sneller dan leerlingen in normale klassen. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van twee masterstudenten Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Doener, denker, bezinner, beslisser
Voor het onderzoek werden verschillende middelbare scholen benaderd. Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam was bereid een experiment aan te gaan. Gezien het relatief grote aantal zittenblijvers in 3 havo koos de schoolleiding ervoor om het experiment in alle havo-klassen van het derde leerjaar uit te voeren. 113 leerlingen vulden aan het begin van het schooljaar de leerstijltest van de Amerikaanse psycholoog Kolb in. De test wijst uit of de scholier vooral een doener, denker, bezinner of beslisser is. Op basis van de uitslag werden de scholieren ingedeeld in klassen: de experimentele groep (62 leerlingen) bestond uit klassen van leerlingen met dezelfde leerstijl, de controlegroep (51 leerlingen) bestond uit klassen van leerlingen met uiteenlopende leerstijlen (normale schoolklassen).
Torso in elkaar zetten
Om de invloed van de individuele docent uit te kunnen sluiten, werden alleen de klassen die les kregen van dezelfde docenten betrokken in het onderzoek. De leerstof was voor alle klassen hetzelfde, maar de manier waarop de stof werd aangeboden en de wijze waarop de stof moest worden verwerkt, verschilde per klas. Zo bestond een biologieles over het verteringsstelsel van de mens bij de normale klassen uit het kijken naar een video (10 minuten), het lezen van een stuk tekst uit het lesboek (10 minuten), het plaatsen van organen in een torso (20 minuten) en het beantwoorden van vragen uit het werkboek (15 minuten). Bij de klas met enkel doeners werd juist de gehele les besteed aan het uit elkaar halen en in elkaar zetten van een torso. Verwacht werd dat een leerling die de stof een lesuur lang krijgt aangeboden op een manier die past bij zijn eigen leerstijl (experimentele groep), zich cognitief sneller ontwikkelt dan een leerling die slechts een deel van de les (normale klas) de stof verwerkt op een manier die past bij zijn leerstijl.
Hogere cijfers in minder lestijd
Inmiddels is er een voorlopig, verbluffend resultaat. Met nog een paar weken te gaan tot aan de zomervakantie, blijkt het rapportcijfer van leerlingen die zijn ingedeeld op basis van persoonlijkheid gemiddeld 0,7 cijferpunt hoger dan het rapportcijfer van leerlingen in de normale schoolklassen. Tussentijdse metingen toonden bovendien aan dat leerlingen in de experimentele groep gemiddeld twee lessen minder nodig hadden om hetzelfde kennisniveau te bereiken als de leerlingen in de normale klassen.
Aannamebeleid
Hidde van Veen, initiatiefnemer van het onderzoek: “Natuurlijk stuit je bij het indelen van leerlingen op basis van leerstijl op praktische bezwaren. Niet iedere leerstijl komt evenveel voor, met als gevolg dat klassen qua grootte verschillen en scholen meer klassen moeten formeren dan in het oude systeem. Schoolbesturen denken dan al snel aan het prijskaartje: meer klassen samenstellen betekent meer lesuren en dus docenten. Maar als de nieuwe indeling zorgt voor betere prestaties in minder lestijd en minder doublanten, dan verdien je die extra kosten zo weer terug.” Volgens Van Veen kan het lonen als scholen kritisch gaan kijken naar het aannamebeleid van docenten: “Als blijkt dat leerlingen die doeners zijn beter bediend worden door een docent die zelf ook een doener is, dan is het zinvol om daar bij de samenstelling van je docentencorps op te letten.”
Vervolgonderzoek
De onderzoekers zouden het onderzoek een vervolg willen geven door komend schooljaar op meer scholen, ook in het primair en hoger onderwijs, een pilot uit te zetten. De volledige resultaten van het huidige onderzoek komen naar verwachting eind augustus beschikbaar.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hidde van Veen (06-) of Erik Rademakers (06-).
Scholen die willen deelnemen aan de pilot, kunnen tot 15 juli een e-mail sturen naar kolbklas@gmail.com. Graag vermelden om welke jaarlaag en om welk niveau het gaat.”

Dit is geheel uit de duim gezogen door 5 vwo-leerlingen van het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam. Dagblad Trouw belt, vraagt het onderzoeksrapport om te checeken. Aner media zijn minder kritisch. Radio 1 spant de kroon met een uitgebreid intgerviewe met de Voorzitter van de VO-raad, Sjoerd Slagter.

Online plaatst Radio 1 dar de tekst bij: “Het onderzoek waar naar wordt verwezen in dit gesprek blijkt achteraf nep te zijn. De redactie betreurt dit ten zeerste.”

Onderwijspublicaties Vives en Pedagogiek in Praktijk plaatsten het persbericht. Hoofdredacteur Bas Levering van PiP verklaart:

” Gaan wij de controle op de betrouwbaarheid van de berichten die wij op onze site plaatsen nu opvoeren? Dat gaan we niet doen. Ons papieren magazine kent die controle overigens wel. Artikelen worden daarin pas geplaatst na beoordeling door de redactie. Maar de site functioneert als extra service, als doorgeefluik van wetenswaardigheden. De site wordt beheerd door onze eindredacteur. Zij is geen professioneel pedagoog, maar neerlandica. Wel beloven we dat we wanneer blijkt dat een bericht nep is het, net als nu, onmiddellijk van de site verwijderen. Die mogelijkheid biedt een website gelukkig. Een inmiddels uitgevente oplage van een papieren tijdschrift vernietig je niet zo gemakkelijk meer. Ook radio-uitzendingen zijn tot in lengte van dagen na te luisteren.

In tegenstelling tot vele anderen die ik over deze zaak gesproken heb, vind ik het wel een geslaagde grap. Niet bijster origineel natuurlijk, maar het drukt ons wel weer met de neus op de feiten.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen