Henk Bleker werkt aan testament 

Killing me softly

Slachtcompromis geeft dieren 40 seconden sparteltijd.

Gelezen: Kamerbrief over slachtconvenant, ANP

“Afgesproken is dat elk dier dat onbedwelmd wordt geslacht volgens religieuze riten binnen 40 seconden bewusteloos moet zijn. Om bewusteloosheid vast te stellen moet een dier binnen die 40 seconden op bewustzijnsverschijnselen worden getest aan de hand van vijf in het convenant opgenomen indicatoren. Van deze indicatoren moeten er ten minste 3 negatief scoren. Is dit na die 40 seconden niet het geval, dan dient het dier alsnog onmiddellijk te worden bedwelmd.

Concreet betekent deze afspraak dat geen enkel dier langer dan 40 seconden na de halssnede bij bewustzijn zal zijn. Dit betekent een vooruitgang ten opzichte van de huidige praktijk. In de huidige regelgeving is een dergelijke, duidelijke begrenzing van de periode van bewustzijn niet opgenomen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat deze afspraak een signifcante welzijnsverbetering ten opzichte van de huidige situatie oplevert.

Halssnede

Er is overeengekomen dat de halssnede in een ononderbroken, vloeiende beweging moet worden uitgevoerd. Hierdoor wordt bereikt dat het dier zo goed mogelijk wordt aangesneden en zijn herhaalde halssneden niet meer toegestaan. De welzijnsaantasting bij het aanbrengen van de halssnede wordt hiermee gereduceerd. Afgesproken is eveneens dat er nader onderzoek wordt verricht naar de vanuit het oogpunt van welzijn optimale locatie voor de halssnede. Binnen de grenzen van hetgeen volgens de religieuze voorschriften mogelijk is, kunnen nadere afspraken hierover worden gemaakt om het welzijn nog verder te verbeteren.

Mes

Het mes dat wordt gebruikt om de halssnede toe te brengen moet altijd zeer scherp en gaaf zijn. Tevens is afgesproken wat de optimale lengte is voor het mes om de dieren onnodig lijden te besparen.

Geschiktheid dier voor onbedwelmde slacht volgens religieuze riten

De slachter zal moeten beoordelen of een concreet dier qua type, omvang, gewicht en mentale toestand wel geschikt is om onbedwelmd te worden geslacht. Het kan immers bijvoorbeeld zo zijn dat het dier dermate groot is dat een optimale fixatie niet mogelijk is of dat een dier dermate gestresst is dat het niet mogelijk is om een dier op de wijze voorgeschreven volgens religieuze riten te slachten. Er zal bovendien onderzoek worden verricht naar de mogelijkheden om deze criteria nader te concretiseren. Als het naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek mogelijk is, dan zullen partijen hierover nadere afspraken maken.”

Aldus staatssecretaris doctor Henk Bleker die dit een goede balans vindt tussen de vrijheid van godsdienst en verbetering van het dierenwelzijn.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen