Albayrak mag weer aan het werk 

Toezicht COA en Leers zaten fout

Welkom op Leugens.nl, mijnheer Loek Hermans. Gerd Leers had al een ereplaats.

Gelezen: uitspraak Hof Den Haag

In vervolg op ‘Nurten Albayrak heerst en graait’ na berichtgeving van de NOS op 18 september en Nurten Albayrak: ‘Over mij gelogen’ besliste het gerechtshof in Den Haag vandaag dat in hoger beroep dat de schorsing van Albayrak als directeur bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) moet worden geheven.

Per 1 maart moet ze weer in dienst kunnen gaan. Of dat alles doorgaat is mede afhankelijk van een onderzoeksrapport dat in maart verschijnt en dat alsnog hard kan oordelen over Albayrak.

Albayrak, sinds maart 2001 in bij het COA en sinds januari 2004 als algemeen directeur, zou voorzitter worden van de nieuwe Raad van Bestuur die in de plaats kwam van de directie. Waar dat goed voor is, weten we niet, maar Albayrak treft geen blaam. Het departement, de Raad van Toezicht van COA en Albayrak waren nog in gesprek over haar salariëring en de Balkenende-norm.

Albayrak is op 27 september en op 12 oktober wederom onterecht heen gezonden, tegen de regels van de CAO in. Volgens de CAO kan een werknemer voor een periode van hoogstens twee weken op non-actief worden gesteld, en dan nog eens voor twee weken. De CAO-regeling voor op non-actiefstelling stelt niet als voorwaarde dat sprake is van verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer.

De Raad van Toezicht ging in de fout. Die had haar louter tijdelijk moeten wegsturen en haar eerst zelf moeten horen. Minister Gerd Leers maakte onterecht bombarie over de mededelingen over haar salaris. De kortgedingrechter gaf hem en de RvT onterecht gelijk.

De Raad van Toezicht heeft per brief van 14 september 2011 aan minister Leers de nieuwe voordracht gedaan om Albayrak als enig lid en voorzitter Raad van Bestuur te benoemen.

Voorheen is alles geheel volgens de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) verlopen. Met de. Als de Wet Normering uit publieke middelen gefinancierde beloning topfunctionarissen (WNT) in werking treedt met de Balkenende-norm zal een overgangsregeling gelden: vóór de inwerkingtreding van de WNT overeengekomen beloningen worden niet aangetast tot aan een eventuele herbenoeming.

In overleg tussen Justitie en de Raad van Toezicht COA is er al op 6 april 2010 afgesproken door minister van Justitie (Hirsch Ballin) en de RvT: “”Een punt van aandacht is de salariëring van de directie en de Balkenende-norm. Voor het betreffende directielid geldt dat de huidige salariëring valt binnen de nu geldende rechtspositie. De RvT zal hierover wel het gesprek aangaan. Het salaris wordt bevroren en tijdelijke vergoedingen worden gestopt. De andere leden van de directie bevinden zich onder de grens van de norm.”

De arbeidsvoorwaarden zouden ingeval van benoeming tot Bestuursvoorzitter geen wijziging ondergaan en er is geen gesprek over gevoerd door de RvT.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft in het benoemingsvoorstel van 14 september 2011 opgenomen: “Voor wat betreft de bezoldiging van de bestuursvoorzitter van het COA stelt de raad van toezicht voor dat de vigerende arbeidsvoorwaarden (CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening), gegeven de functie die zij thans vervult, instand blijven.

Conform afspraak wordt de bezoldiging binnen WNT gehandhaafd. De thans geldende fiscale bijtelling van de dienstauto zal in overleg met de belastingdienst zo spoedig mogelijk worden afgeschaft.”

De formele arbeidsduur werd vastgesteld op gemiddeld 38 uur per week bij 5 x 8 uur, inclusief opbouw van 2 uur compensatieverlof. Het salaris werd vastgesteld op € 12.965 bruto per maand op basis van een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week, plus 8% vakantie-uitkering en een eindejaarsuitkering van 8,3%, plus een belastbare onkostenvergoeding van € 533 bruto per maand.

Albayrak stuurde mail nar het minsiterie op 12 mei 2011: “Conform afspraak treft u bijgaand de onderbouwing aan inzake bezoldiging”. In de notitie wordt in de inleiding verwezen naar het inmiddels ingediende wetsontwerp WNT en vermeld dat het bestuur van COA onder de reikwijdte daarvan valt.

Vervolgens wordt onder het kopje “Bezoldiging bestuursvoorzitter” eerst concreet in bedragen aangegeven wat de bezoldigingsmaxima volgens de WNT zijn:
“(a) maximale beloning van € 187.340,-
(c) belastbare onkostenvergoeding van € 7.559, -”
Direct daaronder wordt dan de bezoldiging van bestuursvoorzitter COA vermeld met daarbij steeds ook een verwijzing naar het daarboven vermelde WNT-maximum:
“Bruto jaarsalaris € 189.792,49
Onkostenvergoeding € 5.624,74”

Het in de notitie vermelde bedrag van € 189.792 komt overeen met het herrekende contractuele en uitbetaalde salaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (op basis van 40 uur is dat € 210.880 bestaande uit € 180.380 aan jaarsalaris, € 14.330 aan vakantietoeslag en € 16.169 aan eindejaarsuitkering.

Het Hof: “Bij pleidooi in hoger beroep is door COA uitdrukkelijk aangegeven dat COA het inmiddels niet ondenkbaar acht dat Albayrak daadwerkelijk heeft gedacht dat in het kader van de toets aan de WNT-norm haar salaris etc. – op dezelfde wijze als in de WNT is voorgeschreven voor mensen met een part-time aanstelling – moest worden herrekend.

De in de notitie genoemde bedragen zijn vervolgens kennelijk “een eigen leven gaan leiden” en zijn gebruikt als basis voor de benoemingsvoordracht van 14 september 2011 en ook voor de berichtgeving aan NOS en de Minister met het oog op beantwoording van vragen uit de Tweede Kamer….

Toen – midden in de nasleep van de NOS-uitzending (zie hierboven sub 8) – op enig moment de schijnwerper kwam te staan op het feit dat de in de notitie vermelde bezoldigingsbedragen niet spoorden met hetgeen in het kader van de Wopt was gepubliceerd en ook niet gelijk waren aan de feitelijk uitbetaalde bedragen, is vervolgens – zo vat het hof hetgeen partijen daaromtrent over en weer hebben aangevoerd kort samen – her en der “de vlam in de pan geslagen” en is door de Raad van Toezicht besloten om op de kortst mogelijke termijn onderzoek te laten verrichten naar het inkomen van Albayrak en de ontwikkeling daarvan, de beloning van de overige directieleden en de aan vertrokken directieleden betaalde vergoedingen.”

 • Reacties

 • H. Vos | 13/01/12 om 21:28

  L.s
  RAAR: Wat is Balkenenendenorm?

  Gewoon bruto 190.000 of dat bedrag plus allerlei duistere bedragen.
  In mijn brutosalaris zat altijd pensioengeld in het bedrag dat op het loonstrookje stond.En dat was nog geen 25 procent van de BENORM.
  Maar bij de grootverdieners komt er dat weer bij. Plus b.v een dertiende maand. Heb ik als leraar ook nooit gehad.
  Onkosten? 19 cent per kilometer toen de kosten in werkelijkheid al wel het drie dubbele was.
  Maar ja, als je de juiste vrienden hebt kan er veel blijkbaar.
  Henk

 • Wil | 15/01/12 om 15:10

  @ H.Vos
  U bent afgunstig. Als u een andere carriere gekozen had zou u zelfs meer als Albayrak hebben kunnen verdienen. Uw reactie is daarom niet relevant.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen