Grote verontwaardiging om de onwaarheid 

Jet Bussemaker versus Elsbeth Etty

Staatssecretaris vloert columniste met de feiten

In haar column van 28 juli 2009 schrijft Elsbeth Etty onder de kop ‘Bussemaker in de fout met abortuspil’ ondermeer:

“In het regeerakkoord was een omineus zinnetje opgenomen over de abortuspil. ”žDe overtijdbehandeling komt onder de Waz te vallen.” De Wet afbreking zwangerschap stelt diverse zorgvuldigheidseisen, onder meer dat abortus alleen mag plaatshebben in een speciale kliniek met een vergunning of in een ziekenhuis. Maar deze eisen golden niet voor de morningafterpil, het spiraaltje en evenmin voor de medicamenteuze overtijdbehandeling met mifegyne, de ”˜abortuspil’, die de ingrijpender curettage overbodig maakt.

Het is geldend recht dat de overtijdbehandeling tot 16 dagen na het uitblijven van de menstruatie niet onder de abortuswet valt. In 1995 bevestigde de Hoge Raad dat ”žeen overtijdbehandeling niet als een afbreking van de zwangerschap in de zin van de Waz kan worden aangemerkt.” Er is dus geen speciale vergunning nodig, huisartsen zouden hem kunnen voorschrijven….

Is de Wet afbreking zwangerschap dan veranderd? Nee, de staatssecretaris heeft in mei stilletjes per ministerieel besluit doen weten dat de overtijdbehandeling onder de Waz valt, dit in flagrante strijd met de wetsuitleg van haar voorgangster Borst en de Hoge Raad.”

Zeer felle reacties van al de NRC-lezers die naarstig zoeken naar de nuance, staan onder column, met kritiek op het kabinet, de ChristenUnie, de PvdA, Bussemaker etc..

Op donderdag 6 augustus 2009 publiceerde vervolgens Jet Bussemaker de feiten op een rij onder de titel: “Ik verander niets aan de abortuspraktijk.”

Ondanks de belofte van NRC de lezers ‘de nuance’ te bieden en de harde reacties met instemming op het stuk van Etty, plaatste de krant het antwoord niet openbaar online. Het verschijnt wel op het weblog van Bussemaker, maar de kant verwijst er niet naar. Het weerlegt de zware beschuldigingen:

“Verscheidene publicaties over de overtijdbehandeling – waaronder die van Elsbeth Etty in NRC en NRC Next op 28 juli jl. en een redactioneel artikel in De Telegraaf van 3 augstus jl. – wekken de indruk dat dit kabinet de huidige abortuspraktijk wil beperken. Ik vind het jammer dat de discussie wordt gevoerd op grond van onjuiste veronderstellingen en zet graag uiteen wat we wel en – vooral ook – niet doen.

De abortuspraktijk verandert niet. De stichting Women on Waves stelt dat zij abortuspillen mag voorschrijven op basis van een uitspraak van de Hoge Raad uit 1995 en een brief van toenmalig minister van Volksgezondheid Els Borst (D66) uit 2002. Het kabinet zou daar nu afbreuk aan willen doen. Dit is onjuist.

De Hoge Raad deed in 1995 een uitspraak – op grond van de toenmalige stand van de medische wetenschap – die stelde dat de overtijdbehandeling niet als afbreking van de zwangerschap mag worden aangemerkt in de zin van de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Volgens Etty betekent dit dat er voor de abortuspil geen speciale vergunning nodig is en dat huisartsen hem zouden kunnen voorschrijven.

De abortuspil staat in Nederland echter sinds 1999 geregistreerd als abortusmiddel en valt daarmee wel degelijk onder de Waz. Het Wetboek van strafrecht bepaalt dat een zwangerschap of een vermoeden daarvan alleen mag worden afgebroken in een kliniek of ziekenhuis met een vergunning op grond van de Waz. De abortuspil kan daardoor uitsluitend in vergunninghoudende klinieken of ziekenhuizen worden voorgeschreven.

Huisartsen hebben de abortuspil in Nederland nooit mogen voorschrijven, omdat zij niet aan de wettelijke eisen kunnen en konden voldoen. Er zijn geen signalen die bevestigen dat er een hoge drempel zou zijn voor vrouwen en jonge meisjes om naar een kliniek te gaan, zoals Etty suggereert. Ook in het buitenland wordt de abortuspil – anders dan Etty schrijft – voornamelijk in klinieken of ziekenhuizen voorgeschreven.

In 2005 werd de Waz in opdracht van onderzoeksinstituut ZonMW geí«valueerd. Uit de evaluatie bleek dat er in feite geen sprake meer kan zijn van een overtijdbehandeling, omdat tegenwoordig met een echo en test kan worden vastgesteld of én hoelang een vrouw zwanger is. Zodra vastgesteld is dat een vrouw zwanger is, is iedere zwangerschapsafbreking per definitie een abortus. Het advies van de evaluatiecommissie was dan ook om de overtijdbehandeling onder te brengen bij de Waz. Tevens adviseerde de commissie de bedenktijd van vijf dagen bij abortus om te zetten in een flexibele bedenktijd.

Het vorige kabinet heeft aangegeven het advies om de overtijdbehandeling onder de Waz te brengen op te willen volgen, maar wilde, in tegenstelling tot het advies, voor de overtijdbehandeling, een vijfdaagse bedenktijd invoeren. De brief daarover van de toenmalige staatssecretaris van Volksgezondheid is destijds mede door het demissionair worden van het vorige kabinet teruggenomen.

Het huidige kabinet heeft, zoals in het coalitieakkoord is vastgelegd, besloten de overtijdbehandeling onder de Waz te brengen, maar – in tegenstelling tot het vorige kabinet – aan de huidige, flexibele bedenktijd voor de overtijdbehandeling vast te houden.

De wijziging van het Besluit afbreking zwangerschap in mei, die zo veel controverse heeft veroorzaakt, legt de huidige, zorgvuldige praktijk dus vast. Er is geen sprake van beperking, noch van verruiming. Dat er niets verandert, bevestigen reacties uit de abortushulpverlening.

In het interview met Elsbeth Etty, waaraan zij refereert, heb ik aangegeven dat er geen verandering in de praktijk zou komen. Deze toezegging ben ik nagekomen.
Voor Women on Waves geldt dat zij hun werk in buitenterritoriale wateren onverminderd kunnen voortzetten, mits zij hun vergunninghoudende behandelunit meenemen.

Women on Waves beschikt over deze behandelunit, waarmee zij in feite overal de medicamenteuze (abortuspil) en instrumentele abortus kan uitvoeren. Het onderbrengen van de overtijdbehandeling onder de Waz leidt niet tot een beperking van hun activiteiten.

Alles bij elkaar hebben we in Nederland een zorgvuldige abortuspraktijk opgebouwd, waarin de vrouw in overleg met de arts de keuze maakt of en hoe een ongewenste zwangerschap wordt afgebroken en waarin kwaliteit en goede medische zorg centraal staan. Die praktijk wil ik ook in de toekomst garanderen.”

 • Reacties

 • Geus | 17/09/09 om 13:49

  De kunst is dus Abortus te plegen, voordat ze het ontdekken.
  Is er al een enigzins betrouwbare zwarte markt voor die Abortus pillen?

 • Arnoud | 14/10/09 om 22:22

  Nu staat die mooie artikel al bijna 2 maanden online, maar die fout in de kop is nog steeds niemand opgevallen. ;-)

 • Arnoud | 14/10/09 om 22:23

  die=dit, dat zul je altijd zien. ;-)

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen