Kuijpers vs. Kucharek (7): 

Sociale Databank Nederland gedaagd

Eerst schietenInterview gehouden met Kucharek zonder wederhoor toe te passen, en ook gepubliceerd.

Weer voor de rechtbank in Den Bosch: de confrí¨res Kuijpers en Harff die wegens een publicatie met laster een hoge schadevergoeding eisen. Dit maal een gesprek op video van de Sociale Databank Nederland met Kucharek.

Wat voorafging: Kleintje Muurkrant is veroordeeld tot een forse rectificatie en boete na niet gefundeerde zware beschuldigingen aan het adres van het advocatenduo Kuijpers en Harff.

De advocaten Hendricus Frederik Cornelis Kuijpers van KDK Advocaten in Leiden en Douglas Arthur Harff van Harff Advocaten in Rotterdam en de gewraakte bron Gerard-Hilary Kucharek troffen elkaar ettelijk keren voor de rechtbank in Rotterdam vanwege volgens Kuijpers onrechte beschuldigingen van Kucharek en bedreigingen en stalking. Kucharek verloor steeds, ook met een klacht over het duo bij de Raad van Discipline.

Kleintje Muurkrant spande een kort geding aan tegen Kuijpers om verbeurdverklaring van dwangsommen en beslaglegging te voorkomen. De publicatie verloor voor de rechtbank Den Bosch vanwege een onvolledig nagekomen gebod tot uitgebreide rectificatie en complete verwijdering van berichten van internet. De dwangsom van 45.000 euro komt ongehoord hard aan.

De laatste gemelde episode: Kucharek vecht online verder, inmiddels op een eigen domein

Het dossier van Gerard Kucharek belandde bij de Sociale Databank Nederland, een al lang bestaande online organisatie die zegt kritisch te staan ten opzichte vna onrecht en probeert oplossingen te bewerkstelligen. Ze komt op voor slachtoffers van vermeend onrecht, in haar ogen aangedaan, ondermeer met publicatie.

En SDN vond de zaak-Kucharek zo erg dat ze een interview op video maakte met Kucharek. Die een aantal van zijn eerder geuite beschuldigingen herhaalde. En dat interview werd later onderdeel van een archief met stukken.

Nu is SDN aan de beurt voor een rechtszaak daar ze volgens Eric Kuijpers verzuimde om wederhoor te vragen op de beschuldigingen. Want Kucharek liegt volgens hem, is een notoire leugenaar. Beweert dingen die absoluut niet waar zijn, uit verband gerukt zijn en uit de duim gezogen. Is terrorist en staatsgevaarlijk.

De eisen: 50.000 euro als voorschot op een immaterií«le schadevergoeding te betalen aan Kuijpers en Harff, plus zes maanden rectificatie op SDNL.nl en een rectificatie in een zaterdageditie van De Telegraaf, plus het bewerkstelligen van verwijdering van de verwijzingen naar het videogesprek in de resultaten van zoekdiensten. De zaak is aangespannen in Den Bosch, waar mr. Kuijpers eerder zaken tegen Kleintje Muurkrant won. Eén van de bestuursleden van SDN is woonachtig in het ressort van Den Bosch.

De zaak, waarvan het exploot online staat is behalve tegen BDN ook aangespannen tegen de bestuursleden W. Sweers in Velp, R. Brockhus in Huizen, W. Wolbrink in Hengelo en B. Vroomen in Sint-Oedenrode.

Rob Brockhus, die deze zaak pharmacy supplies leidt: “We zijn verbaasd dat Kuijpers zo ver mag gaan met beschuldigingen. Telefonisch beschuldigde hij me tot twee keer toe met het woord ‘internetbandiet’.” Volgens Brockhus is aan Kuijpers wel wederhoor aangeboden en zal hij daarvan tijdens de zitting een bewijs tonen.

Mr. Kuijpers antwoordde (nog) niet op verzoeken om commentaar te leveren. Tot zolang gaan we er uiteraard vanuit dat de heer Rob Brockhus liegt net zo goed als hij heeft meegewerkt aan het verspreiden van leugens door Kucharek, en dat de Sociale Databank Nederland niet deugt. Zo!

Het is onmogelijk dat een fatsoenlijk advocaat als de heer Eric Kuijpers zich zou verlagen tot schelden.

 • Reacties

 • Bart | 26/06/08 om 15:15

  Beste Peter Olsthoorn,

  U heeft waarschijnlijk nog niet doorgehad dat Kucharek omgaat met een bekende oplichter die te kenmerken is aan de initialen M.H. .. Deze oplichter doet niets anders dan liegen en bedriegen, en zodoende past hij prima bij Kucharek die ook niets anders doet. Een hele hoop van die leugens zijn te vinden op zijn ECHTE site en niet op dat PJ-design.nl

 • Nicomache | 27/06/08 om 14:02

  Vandaag diende de rechtzaak voor de rechtbank van Den Bosch waar de advocaat van SDN uitlegde waarom zij en gedaagden meenden dat een spoedeisend kort geding niet uitsluitsel kan geven over het waarheidsgehalte van de argumenten van mr Harff en mr Kuijpers, en de beschuldigingen van Kucharek.
  Net als tijdens eerdere rechtzaken beweerden het advocaten-duo mr. Harff en mr.Kuijpers, gebruikmakend van insinuaties (vooral over de status van de gedaagden), dat deze internetterroristen hun belangen ernstig en onrechtmatig schaden. De advocaat van SDN ging puntsgewijs in op de beschuldigingen van mr.Harff en mr.Kuijpers in en verwees de rechter naar haar produkties waarin zij stelde het bewijs te kunnen leveren voor de rechtschapenheid van haar clií«nten die, niet zoals het duo mr.Kuijpers en mr. Harff voorstellen, criminelen zijn die zich schuldig maken aan talloze vergrijpen, zoals valsheid in geschrifte, maar lieden die zich verzetten tegen systeemdwalingen. Een dergelijke systeemdwaling betrof wellicht het dossier Kucharek, zei ze, en lichtte dat omstandig toe aan de hand van een argumenten waarvan de bewijzen in het dossier te vinden zijn. Een: zij meent dat Kucharek ten onrechte uit het bestuur is verwijderd met gebruikmaking van een bestuurslid van een stichting die helemaal geen bevoegdheid had over de stichting die het octrooi beheerde waarover de strijd tussen Kucharek en Kuijpers is ontbrand. Dat dit dossier vol juridische ongerechtigheden zit die wel degelijk nader onderzoek door een advocaat verdienen, ook al proberen het duo mr. Harff en mr.Kuijpers het anders voor te stellen met behulp van een reeks kort gedingen. De beschuldigingen die het advocatenduo aan het adres van gedaagden en Kucharek hebben geuit, waarvoor een aantal personen en organisaties weliswaar zijn veroordeeld, zijn namelijk nog nooit echt uitgezocht. Dat komt omdat steeds is gekozen voor een spoedeisend kort geding en niet een bodemprocedure. Zij voegde daar aan toe dat zij de vergoeding als geí«ist door mr.Kuijpers en mr.Harff niet reeí«l vond. Ten eerste omdat mr. Kuijpers nauwelijks inkomsten had als advocaat, hij voerde over het vorig jaar de 5000 euro negatief vermogen op voor zijn advocatenpraktijk. Mr. Kuijpers was volgens haar ook geen advocaat maar haalde tachtig procent van zijn inkomsten uit ondernemerszaken. Voorts, betoogde zij, en dat is een ernstig vergrijp tegenover de beroepsgroep, dat mr.Kuijpers al zijn produkties verzonden had van zijn huisadres in Leiden, omdat hij ingeschreven staat in het arrondissement Den Haag, maar – en dat is echt een overtreding van de advocatenwet – in Rotterdam kantoor houdt. Verder dat zij schorsing gaat aanvragen van mr.Kuijpers. Ook bestaat er niet zoiets als KDKadvocaten, want mr.Kuijpers is een eenmanszaak. Mr.Harff betoogde vervolgens opnieuw dat de daad van SDN onrechtmatig was, en dat hij opnieuw – met alle materiaal in zijn bezit – een gijzelingsverzoek zou indienen bij de rechtbank Rotterdam om Kucharek juridisch de pas af te snijden. Daar was het, riposteerde de advocaat van SDN op een gegeven moment, haar confreres ook allemaal om begonnen. De veldtocht tegen haar clií«nten was niet meer dan ‘een fishing expedition tegen Kucharek’.
  Zij onderstreepte in haar betoog herhaalde malen dat de SDN zich nooit grievend had uitgelaten over mr.Harff en mr.Kuijpers en dat het onvoorstelbaar was dat haar clií«nten alle bescheiden, die eigendom van Kucharek zijn, aan hen uitleverde, omdat deze: ten eerste, alle al op internet gevonden konden worden dus geen verrassing inhileden. Maar, ten tweede, dat het ondenkbaar was dat men ongenoemd eigendom van anderen aan derden overdraagt. Uitlevering van alle emails, zou volgens haar ook een overtreding van de wet op het briefgeheim zijn.

  Kucharek, die aanwezig was in de rechtzaal, had al dat materiaal op zijn website gezet, verklaarde zij, daarin bijgevallen door Brockhus. Brockhus, haar clií«nt, had niets te maken heeft met de presentatie op andere websites zoals PJ.design en exposedeu.net
  Dat bevestigde Kucharek die achterin de rechtzaal uitdagend met een ‘die zijn van mij.’
  Toen de rechter aan Rob Brockhus vroeg waarom hij aanvankelijk het materiaal had verwijderd, hoewel het volgens zijn advocaat toch de waarheid was, antwoordde hij dat hij dit op advies van zijn advocaat had gedaan.

  Opvallend en verontrustend aan het pleidooi van mr. Harff was dat hij de rechter vroeg om een voorbeeld te stellen door ‘repressieve’ en ‘assertieve’ uitspraak en dat voorstel omgaf met allerlei suggesties waarbij de status van de gedaagde belangrijk zou zijn.

  Zelden hebben we zoveel klassieke voorbeelden van drogredenen de revue zien passeren in een pleidooi: ad ignoratium, ad verecundiam, tu quoque en reductio ad absurdum.
  Op een gegeven moment suggereerd mr. Harff dat hij ernstige hinder ondervond in zijn contacten in Belgií«, waar hij een villa had gekocht, en met ministers van staat en andere leidinggevende figuren verkeerde die hem lastige vragen stelden.. Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat ministers van staat die in Belgií« wonen de website van SDN bezoeken, en als ze dat al doen, die serieus nemen.
  Harffs betoog was ook niet altijd consequent, zeker niet toen hij op een gegeven moment de rechter voorstelde de laster van SDN te vergelijken met zijn gefantaseerde poging de SDN af te schilderen als moordenaars.. Dat onweersproken laten zou betekenen dat die beschuldigingen zich in het oneindige zouden herhalen.
  De rechter, mevr. mr. Geurtsen, vond dit wel een erg extreem voorbeeld.

  Op de vraag van de rechter waarom mr.Kruijpers geen weerwoord had gegeven toen hij gevraagd werd om een reactie, antwoordde deze dat hij mensen als Brockus per definitie niet serieus nam of van repliek diende. Daarom ook deze dagvaarding.
  Opnieuw volgde een aantal beschuldigingen.

  Ook Bart doet daar in deze rubriek aan mee door het argument ad hominem op te dissen. Omdat Kucharek omgang met Mat Horn zou hebben, inmiddels veroordeeld door de rechtbank, zou hij schuldig zijn, suggereert Bart. Dat is een merkwaardige vorm van juridisch associí«ren en een beroep op ‘guilt by association’ zonder enige kennis van het dossier. Dat dit een heel complexe zaak is, waar de bodem schijnbaar nog niet is bereikt, bewees vandaag de zitting voor de rechtbank te Den Bosch. Zal worden vervolgd.

 • Peter Olsthoorn | 27/06/08 om 14:32

  Razendsnel en helder verslag van een getuige. Komt niet voor rekening van de redactie zoals u begrijpt. We komen er nog op terug. Dit bericht is een zijlijn:
  http://www.leugens.nl/2008/06/27/mr-kuijpers-geen-commentaar/

 • Rietveld | 09/11/10 om 19:10

  Beste Mensen,

  Bij deze laat ik U weten in ieder geval de werkwijze van advocaten als zijnde zo te hebben evaren in 10 jaar dat de echte criminelen groot gehouden en nog groter gemaakt door div advocaten Maatschappen er nog bij in de leer zouden kunnen gaan !

  Verder geef ik hierbij aan als dat het vrijwel tot een onmogelijkheid is gaan behoren voor de Nederlandse rechters om nog een correcte uitspraak te kunnen doen de macht van het geld die achter en in de advocatuur verstrengeld zit heeft geleid dat de advocaten in 1e aanleg de dienst uit maken bij de rechtbank en niet de wel correct werkende rechters meer !

  Het liegen en bedriegen zowel het vervalsen van stukken door advocaten dan wel deurwaarders heeft er tot heden toe bijgedragen dat rechters totaal het spoor bijster raken in complexen zaken, mensen jaren woonachtig in Nederland worden gewoon door advocaten en deurwaarders Tuig onzichtbaar gemaakt

  Wie info wil verkrijgen zowel stukken van bewijs kan deze opvragen bij en via ruudrietveldvertelt@hotmail.com

 • Rietveld | 28/12/10 om 19:12

  Naar aanleiding van het bovenstaande geheel geeft Rietveld er wel duidelijk bij aan dat dhr W. Sweers zowel W. Wolbrink zwaar slachtoffer zijn van R. Brockhus, op zelfde wijze als Rietveld slachtoffer geworden is, verder zij er geen tekst meer voor nodig als zijnde te vermelden dat Brockhus alles vervalst , foto,s veranderd , en foto,s van andere bij zaken van Rietveld neer zet, en zich zelf als
  oprichter van de PVDK heeft gelanceerd, Rietveld kan zich herinneren en dat is iets anders als het vergeten kunnen zijn dat hij bij de KVK deze inschrijving heeft gedaan zowel betaald, inmiddels is mijn foto nu in een euro teken veranderd anno 28 dec 2010 ! Rietveld

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen