'Telegraaf en andere media beschuldigden vals' 

Van der Vorm: ‘Slachtoffer leugens’

KVChef Koninklijk Verbonden zelf aan het woord.

Wat vooraf ging: de beschuldiging in media dat Frank van der Vorm met malversaties verantwoordelijk is voor het bankroet van Koninklijk Verbonden (KV), de club die het predicaat Koninklijk beheerde. Munitie voor die verdenking kwam uit het eerste faillissementsverslag.

Van der Vorm praat nu zelf ovewr zijns inziens leugenachtige media: “Zelf ben ik al bijna tien jaar slachtoffer van hardnekkig in de media ronddolende onwaarheden. Rectificaties blijven meestal beperkt tot drie kleine regeltjes, die niemand opvallen, terwijl de oorspronkelijke, foutieve berichten steeds opnieuw opduiken.”

Van der Vorm vindt dat De Telegraaf een rectificatie moet plaatsen naar aanleiding van een oordeel van de Raad voor de Journalistiek. Dat is gebruikelijk.”

Over de beschuldiging van Tros Opgelicht zegt hij: “TROS Opgelicht wilde alleen aandacht besteden aan mijn weerwoord, wanneer ik in hun programma zou verschijnen. Dit is mij ernstig ontraden, omdat ik slechts weinig tijd beschikbaar zou krijgen en niet zou kunnen reageren op de reeds opgenomen interviews. Uitvoerig heb ik alle beschuldigingen schriftelijk weerlegd, maar hier heeft men geen enkele aandacht besteed.”

Van der Vorm zegt dat hij in verband met het faillissement van Koninklijk Verbonden slechts door twee journalisten gebeld. Alle anderen hebben hun nieuws klakkeloos van de Telegraaf overgenomen. Hieronder beantwoord Van der Vorm vragen naar aanleiding van het eerste verslag van de curator

Op 22 augustus 2005 heeft Van der Vorm de Stichting Royal Dutch Aid Fund en de Stichting Royal Dutch Aid Corps (RDA) opgericht. Deze stichtingen bieden hulp in Soedan. Frank van der Vorm is enige bestuurder. Er blijken aanzienlijke vorderingen op Koninklijk Verbonden te bestaan die verband houden met de periode van vóór 22 augustus 2005. Hoe kan dat?
Van der Vorm: “Medio 2004 heeft Koninklijk Verbonden voor Royal Dutch Aid bemiddeld bij de verwerving van materiaal voor noodhulp in Darfur. Gezien de noodsituatie waren betreffende bedrijven bereid direct te helpen onder soepele voorwaarden. Betaling mocht plaatsvinden, zodra hiervoor de nodige fondsen waren verworven.

Eind 2005 is de booreenheid in verkeerde handen terecht gekomen, waardoor RDA een aanzienlijke achterstand heeft opgelopen in de uitvoering van het werk en ook de afbetaling van het materiaal veel langer is gaan duren dan voorzien.
Met hulp van de Soedanese autoriteiten is de booreenheid deze zomer weer teruggebracht bij RDA. Maar door de negatieve publiciteit in september zijn de belangrijkste twee donateurs afgehaakt en moeten wij wachten op betere tijden om ons werk te kunnen hervatten. De negatieve publiciteit was kennelijk ook reden voor de betreffende leveranciers om zich bij de curator van Koninklijk Verbonden te melden.”

Zoals het zich laat aanzien heeft KV goederen verworven en deze om niet (gratis) aan de Royal Dutch Aid stichtingen overgedragen?
Van der Vorm: “Dit betreft de schenkingen aan Royal Dutch Aid, waarvoor Koninklijk Verbonden heeft bemiddeld.”

Al voor het jubileumevenement ging het financieel verkeerd: Eind 2005 had KV al een negatief vermogen van ruim 72.000 euro met bijna 150.000 euro aan kortlopende schulden, na verliezen in 2004 en 2005. Hoe kan dat?
Van der Vorm: “De voorbereidingen van het jubileumjaar zijn gestart in september 2003, het projectbureau in april 2005. Het ging in 2005 niet verkeerd met Koninklijk Verbonden, integendeel, maar de kosten van het projectbureau zijn natuurlijk wel uit gegaan voor de baten.
De eerste, in 2005 reeds toegezegde deelnemersbijdragen konden eerst in het voorjaar van 2006 worden gefactureerd. De vorderingen op KV in 2005 bestonden overigens voor een belangrijk deel uit mijn eigen salaris en door mij voorgeschoten kosten, welke eerst in het voorjaar van 2006 aan mij konden worden (terug)betaald. Ik heb het projectbureau in 2005 dus voor een belangrijk deel privé moeten voorfinancieren.”

KV heeft in augustus/september 17.000 euro overgemaakt aan een bedrijf van uzelf. Daarvan resteert nog een vordering van KV van 12.000 euro. Wat was dit?
Van der Vorm: “Het betreft hier een deel van de kosten van de jaarlijkse ontvangst op Prinsjesdag, waarvan de organisatie door KV aan deze onderneming was opgedragen. Het betreft geld dat specifiek door de deelnemers was betaald voor hun plaatsbewijzen en door de organisatie volledig is besteed aan de inkopen voor het evenement. De betreffende onderneming is overigens niet winstgevend en ik geniet geen inkomen van dit bedrijf.”

Er was bij bankroet een onduidelijke lijst met vorderingen van KV zelf. Die zouden 53.000 euro bedragen, maar de curator vermoedt dat dit geen harde debiteuren zijn”¦
Van der Vorm: “De lijst is niet onduidelijk, maar bevat enkele onbetaalde facturen voor deelname aan het jubileum, die door de debiteur achteraf kunnen worden betwist nu een deel van de jubileumviering niet is doorgegaan.”

KV had 19 procent btw gedeclareerd waar dit 6 procent had moeten zijn”¦
Van der Vorm: “Omdat een belangrijk deel van de deelnemersbijdragen aan het jubileum ‘200 jaar Koninklijk’ bestemd was voor een cultureel, muzikaal evenement in de Amsterdam ArenA, is de boekhouder van Koninklijk Verbonden van mening dat hiervoor niet het aanvankelijk in rekening gebrachte hoge, maar het lage btw-tarief van toepassing is. Eind 2006 heeft hij aan het projectbureau bericht de deelnemers creditnota’s te zenden voor het teveel in rekening gebrachte bedrag, hetgeen is gebeurd.”

Binnen enkele maanden rondt de curator het tweede faillissementsverslag van Koninklijk Verbonden af en trekt daaruit conclusies over het beheer door Frank van der Vorm. We spreken ook andere betrokkenen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen