De curator somt het nuchter op: 

Koninklijk failliet

KVFrank van der Vorm sluisde geld en goederen tussen verschillende stichtingen.

De voorgeschiedenis: De Telegraaf schreef in september 2007 op grond van anonieme bronnen dat Frank van der Vorm met zijn stichting Koninklijk Verbonden zo’n 1,5 miljoen euro had verduisterd. De journalisten zijn berispt. Van der Vorm juicht op zijn website over dit oordeel.

Of het oordeel juist is en of Van der Vorm te vroeg juicht kunnen lezers beoordelen. De vraag voor Leugens.nl is uiteraard hoe nauw mijnheer Van der Vorm het neemt met de waarheid. Heden ligt het nuchtere eerste verslag van de curator Jop Rosenberg Polak voor. Hieruit het volgende:

 • Koninklijk Verbonden wilde in 2007 het 200-jarig bestaan van het predikaat Koninklijke vieren met een feest in Arena in Amsterdam. Later Zou dat het Museumplein worden. De Raad van Advies zegt begin 2007 het vertrouwen op in Van der Vorm. Bedrijven hadden geld gestort, maar er waren te weinig sponsoren. De financií«le situatie van KV verslechterde dusdanig dat een groot evenement niet meer mogelijk was.
 • De vorderingen bij bankroet bedroegen in totaal 240.000 euro, met name vanwege diensten verleend i.v.m. de voorbereiding van het grote evenement.
 • Er zijn ruim veertig concurrente crediteuren aangeschreven. Daarvan hebben er 21 vorderingen opgesomd ter waarde van totaal 500.000 euro. Daarbij zou van de fiscus nog ongeveer 18.000 euro vordering komen.
 • Op 22 augustus 2005 heeft Van der Vorm de Stichting Royal Dutch Aid Fund en de Stichting Royal Dutch Aid Corps opgericht. Deze stichtingen bieden hulp in Soedan. Frank van der Vorm is enige bestuurder. Er blijken aanzienlijke vorderingen op KV te bestaan die verband houden met de periode van vóór 22 augustus 2005.
 • Zoals het zich laat aanzien heeft KV goederen verworven en deze om niet (gratis) aan de Royal Dutch Aid stichtingen overgedragen.
 • Eind 2005 had KV al een negatief vermogen van ruim 72.000 euro met bijna 150.000 euro aan kortlopende schulden, na verliezen in 2004 en 2005.
 • Blijkens een brochure van KV uit 2007 zou er ruim 400.000 euro aan opbrengsten en aan kosten zijn. Van de kosten betrof bijna 200.000 euro personeelslasten. Bij failliet was Van der Vorm de enige in dienst, eerder werkten ook anderen voor KV.
 • KV heeft in augustus/september 17.000 euro overgemaakt aan een bedrijf van Van der Vorm zelf. Daarvan resteert nog een vordering van KV van 12.000 euro.
 • KV had conflicten over loonvordering, huur voorheen (zie vorige artikel) en met een nieuwe verhuurder in Den Haag. Een autoverzekering was wegens wanbetaling geschorst. Er liep ook een verzekering voor aansprakelijkheid van de bestuurder.
 • Er was bij bankroet een onduidelijke lijst met vorderingen van KV zelf. Die zouden 53.000 euro bedragen, maar de curator vermoedt dat dit geen harde debiteuren zijn.
 • Er was in een aantal gevallen 19 procent BTW gedeclareerd waar dit 6 procent had moeten zijn.

“Onderzoek zal moeten uitwijzen of er onbehoorlijk is bestuurd.” Van Paulianeus handelen (jezelf onheus bevoordelen) is nog niet gebleken. Er volgt nog een tweede verslag dit kwartaal.

 • Reacties

 • Frank van der Vorm | 17/01/08 om 13:03

  Geachte heer Olsthoorn,

  Hiermee bericht ik U dat de boekhouder van Koninklijk Verbonden, de heer A.C.M. Onderwater op 12 oktober jl. een verklaring heeft afgegeven met de volgende inhoud:

  “Ondergetekende, A.C.M. Onderwater, vanaf januari 2002 administrateur van de stichting Koninklijk Verbonden, verklaart hiermee dat gedurende deze periode alle ontvangsten en uitgaven van deze stichting door de directie correct zijn verantwoord en er geen sprake kan zijn van het verdwijnen van geld en zeker niet van € 1,5 miljoen, zoals de Telegraaf onlangs heeft beweerd. Een dergelijk bedrag is vanaf de oprichting in 1995 nooit omgegaan binnen de stichting Koninklijk Verbonden.

  Van uit de boekhouding 2005, 2006 en 2007 zijn de inkomsten en uitgaven van het jubileumjaar geboekt en hieruit blijkt dat de deelnemers hiervoor bijna € 440.000 hebben bijgedragen, hiertegenover staan de uitgaven geboekt voor de kosten van het projectbureau en van enige kleinere jubileumprojecten. De jaarlijkse bijdrage van de leden bedroeg in 2006 circa € 60.000. Bij het begin van mijn werkzaamheden vijf jaar geleden was dat nog niet de helft. Met de omzet van de jaarlijkse ontvangst op Prinsjesdag en van het tijdschrift Koninklijk Verbonden is de maximaal gerealiseerde jaaromzet, exclusief het jubileumjaar nog geen € 100.000, net genoeg voor de kosten van het blad, de website, het secretariaat en de jaarlijkse ontvangst op Prinsjesdag.

  De heer Van der Vorm geniet eerst sinds januari 2005 een salaris vanuit het projectbureau 200 jaar Koninklijk. Daarvoor verrichtte hij zijn werk als bestuurder van Koninklijk Verbonden zonder hiervoor een passende beloning te genieten, vrijwilligerswerk dus. De strekking van de publicaties in de Telegraaf is dan ook volstrekt onjuist.”

  Voorts voeg ik hier nu aan toe:

  1. Koninklijk Verbonden heeft geheel belangeloos geld en goederen ingezameld voor Royal Dutch Aid in Soedan.

  2. Van de toegezegde bijdragen van de deelnemers aan het jubileum, is nog geen € 300.000 daadwerkelijk betaald. Dit bedrag was nog niet eens voldoende voor de kosten van het projectbureau.

  3. Bij Koninklijk Verbonden hebben ter voorbereiding van het jubileum 200 jaar Koninklijk zes mensen gewerkt. Op het moment van faillissement was alleen ondergetekende nog in dienst van de stiching, waardoor er geen andere personeelsleden zijn gedupeerd.

  4. Voor de organisatie van de traditionele jaarlijkse ontvangst op Prinsjesdag heeft het door U bedoelde bedrijf van Koninklijk Verbonden € 12.000 ontvangen. De kosten van de organisatie waren een stuk hoger, zodat het organiserende bedrijf hierop fors heeft toegelegd.

  Tenslotte bericht ik U dat ik aan de Telegraaf en aan de TROS inzage heb aangeboden in de administratie van Koninklijk Verbonden, maar dat men kennelijk geen belangstelling voor de werkelijkheid heeft. Uitvoerig heb ik per email alle beschuldigingen van de TROS weerlegd, maar die meldt geheel in strijd met de waarheid dat ik commentaar zou hebben geweigerd. Wellicht is dit een goed onderwerp voor Leugens.nl…

  Met vriendelijke groet,

  Frank van der Vorm.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen