Kuijpers vs. Kucharek (8): 

Mr. Kuijpers: geen commentaar

Getergde advocaat ontneemt zichzelf de mogelijkheid voor tekst en uitleg tegen Leugens.nl, in de rechtszaal in Den Bosch vastgelegd.

Vrijdagmorgen rond 11.15 uur in de rechtszaal Paleis van Justitie, Den Bosch, na afloop van de zitting van het kort geding van de advocaten Eric Kuijpers en Douglas Arthur Harff tegen de Sociale Databank Nederland en haar bestuurders.

Ik verzocht direct de heer Kuijpers om een gesprek om aan aantal gepasseerde feiten en beschuldigingen in zijn conflict met Gerard Kucharek nader toe te laten lichten, alsmede zijn gedrag tegenover Leugens.nl tot nu toe.

Kuijpers weigerde. Hij wenste geen wederhoor, geen commentaar. Dat is bij deze vastgelegd. Getuige was de voorzieningenrechter mevrouw B.C.W. Geurtsen die nog aanwezig was en de conversatie volgde. Bij een eventuele aanklacht tegen Leugens.nl in de toekomst is dat een extra borg.

Buiten hebben we ook mr. Harff aangesproken. Hij zei wel bereid te zijn commentaar te leveren. Bij deze conversatie beschuldigde Kuijpers mij ervan dat ik hem voor de tweede keer lastigviel. Maar ik sprak buiten Harff aan en Kuijpers niet. Beetje sneue man, slachtoffer van Kucharek en zichzelf.

Er is ook een foto van het duo gemaakt. Zondermeer publiceren mag als het ‘nieuwswaardig’ genoeg is. Volgens ons is dat wel het geval. Maar de rechter kan daar volgens onze advocaat heel anders over denken en bij een klacht toch tot een schadevergoeding vonnissen wegens privacyschending. Dan is het zaak om Kuijpers onherkenbaar in beeld te brengen. Maar hij is geen verdachte; ten overvloede.

Het is, kortom, spitsroeden lopen met publicaties. Dat bleek ook tijdens de rechtszaak die handelde over de beledigingen aan het adres van met name Kuijpers in een videointerview van SDNL met Kucharek. Dat is in eerste instantie zonder wederhoor verspreid. Het gaat uiteraard over de inhoud van die zaak. We komen hopelijk dit weekend aan een verslag toe.

 • Reacties

 • Rob Brockhus | 27/06/08 om 19:55

  Laat ik beginnen met mijn advocate Marjolijn Vissers een groot compliment te maken over het zeer beschaafde pleidooi dat zij voor mij en de andere bestuursleden van de Sociale Databank Nederland had opgesteld. Werkelijk een knap stuk inzicht en research. Ik ben benieuwd naar het resultaat daarvan. Een klasse-advocate die haar beroep eer aan doet. Dit in tegenstelling tot het duo Kuijpers en Harff. In het verslag zult u dat zelf kunnen ervaren.

  Maar ik ben moe en wat gefrustreerd na de karaktermoord die raadsman Harff namens Kuijpers pleegde om mijn persoon. Ik sta perplex dat dit soort vuilspuiterij in een rechtsprocedure mogelijk is. Nota bene door een meester in de rechten en advocaat. Het is verbijsterend te moeten meemaken dat de normen en waarden compleet zoek zijn in de rechtszaal. De ca. 25 personen op de tribune beraden zich op actie tegen dit soort inferieure rechtspleging. Nog zonder de uitspraak af te wachten wordt de nietigheid van de hele procedure geí«ist door minimaal 8 personen die volstrekt onwetend en onrechtmatig in het klachtdossier van 87 pagina’s en 4 dvd/cd-roms zijn ingevoegd zonder enige relatie met de klacht over het vermeende gebrek aan weerwoord voor advocaat Kuijpers. Ik laat het er even bij, maar er komt bij de SDN een uitgebreid verslag met commentaar en geluidsfragmenten.

  Rob Brockhus

 • Nicomache | 28/06/08 om 11:15

  Het optreden van mr. Marjolein Vissers (MDMV-advocaten te Utrecht) op 27 juni voor de voorzieningenrechter mevr. mr.Geurtsen in Den Bosch, tijdens het kort geding aangespannen door mr. Harff en mr.Kuijpers, mag men op diverse manieren waarderen. Rob Brockhus van SDN applaudisseert voor haar op deze site leugens.nl. Inderdaad SDN kan niet anders dan mr.Vissers dankbaar zijn voor de geserreerde verdediging van zijn belangen. Zij maakte duidelijk waar het in dit complexe dossier over gaat, zonder de belangen van haar clií«nt te schaden of zijn optreden te ironiseren of politiseren, zoals tijdens het geding tegen stichting de Stelling gebeurde.

  Eerder struikelden Kucharek en Stichting de Stelling over een vonnis, dat met behulp van een kort geding was uitgelokt door mr.Harff en mr. Kuijpers. Ze struikelden vooral, omdat ze – ondoordacht en soms met lacherig sarcasme – het publiek naar hun gelijk wilde leiden en verleiden. Mr. Marjolein Vissers toonde haarfijn aan dat er geen andere methode is om je gelijk te halen dan een doordacht en met argumenten omweven onderzoek. Zij was op 27 juni in staat, in tegenstelling tot advocaten van Kucharek en stichting de stelling, het dossier in zijn context te plaatsen en van pertinent juridisch commentaar te voorzien.
  Haar beslist en met tal van juridische opmerking doorspekte argumentatie, roepen vraagtekens op over de weg die advocaten, rechtbanken en gedaagden eerder in dit dossier hebben afgelegd.
  Het is op zijn minst opmerkelijk dat de advocaat die Kucharek in eerste aanleg voor de rechtbank verdedigde over het hoofd heeft gezien dat er juridisch heel wat af te dingen viel op het door mr. Kuijpers cs. geforceerde afscheid van Kucharek uit het bestuur van de omstreden octrooi-beheersstichting. Deze advocaat liet het traject met zijn clií«nt Kucharek letterlijk door aantijgingen overwoekeren, waardoor de belangen van zijn clií«nt Kucharek, en nog erger: de waarheidsvinding, begraven werden. Dat vonnis betekende de financií«le vernietiging van Kucharek. Datzelfde juridische steekspel herhaalde zich weer tijdens het kort geding dat mr.Harff en mr.Kuijpers tegen Kleintje Muurkrant aanspanden. Tijdens dit geding wilde de advocaat van de gedaagde bestuursleden, van stichting de Stelling, op geen enkel moment de vileine suggesties aan het adres van zijn clií«nten weerleggen. Ook ging hij niet in op de vraag of dat verantwoordelijkheid voor publicatie bij de dader, de journalist J.P., of de juridische rechtspersoon, Stichting de Stelling lag? Dat is volgens ons een vraag die juristen bezig moet houden. In hoeverre kan iemand anders verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van derden. Wat betekent zoiets als mondigheid? Zijn er verzachtende omstandigheden of is een bestuur altijd verantwoordelijk voor het gedrag van gekozen of aangewezen bestuurders, ook als ze niet in kennis werden gesteld van hun voornemen. Is de last van smaad dan overdraagbaar? Bijvoorbeeld..
  Niets van dit alles. Geen vragen of juridische overwegingen.
  Mr. Harff en mr.Kuijpers schilderden zijn clií«nten, het bestuur van stichting de Stelling, af als leden van een criminele organisatie die financieel parasiteerden op de samenleving. Bij dit proces ging het dus over juridische zorgvuldigheidsvragen, van de kant van stichting de Stelling, en over het recht om bij de lezers van Kleintje Muurkrant geld te vragen voor het voldoen van opgelegde dwangsommen. De rechter oordeelde negatief, en meende ook dat het gerechtvaardigd was aan een uitkeringsgerechtigde een dwangsom van meerdere tienduizenden euro’s op te leggen, en wilde ook het beslag rechtvaardigen op een AOW-uitkering van een nood-bestuurslid. Hier gold geen matiging omdat men eerder tienduizend euro wist op te halen. Hoe negatief mag de gulgevigheid van lezers en vrienden worden uitgelegd?

  We vonden het op zijn minst opmerkelijk dat de rechter, in deze rechtszaak, op geen enkel moment ingreep, toen mr. Harff zijn pleidooi doorkneedde met talloze verdachtmakingen—de rechter gedoogde dat in zijn rechtzaal, in tegenstelling tot mevr. mr.Geurtsen die op 27 juni wilde dat de partijen het kort hielden, dus geen lang debat.
  Stichting de Stelling is in hoger beroep gegaan. Hoe dat gaat aflopen weet niemand.
  De verdediger van Stichting de Stelling liet zich eerder vangen in een discussie over de publicitaire ruimte rond een rectificatie, en of dat een bepaalde brief wel of niet was ontvangen door een provider, of wel of niet was verzonden door stichting de Stelling. Hij reageerde beleefd verbaasd op het verzoek van mr.Harff en mr.Kuijpers alle briefwisseling aan hen over te dragen. Dat ging niet, betoogde hij namens de stelling, want die was er niet meer als in de kopieí«n die waren overhandigd. Het ging dus hier schijnbaar niet over de rechtmatigheid van het verzoek van mr.Harff en mr.Kuijpers, maar over de vraag of dat Stichting de Stelling zo’n verzoek kon uitvoeren. Neen, stelde men, men kon niet emails die gewisseld waren met en over Kucharek (de substantie van dit dossier), aan de advocaten mr.Harff en mr.Kuijpers niet overdragen. Die waren er namelijk niet meer.
  Mr. Marjolein Vissers pareerden dezelfde vragen op 27 juni met grote deskundigheid en, belangrijker, wist daarvoor ook de vereiste juridische gronden aan te voeren. Haar betoog was doortimmerd met rechtsverwijzingen, terwijl dat van de tegenpartij een en al verontwaardigde filippica was, doorspekt met insinuaties waarbij vooral belangrijk leek te bewijzen dat het hier om een stelletje bejaarde steuntrekkers (mensen die AOW genieten!!) ging, die eerzame advocaten terroriseren, omdat ze opgestookt zijn door de gek Kucharek. Mr.Harff citeerde in zijn betoog nauwelijks wetsartikelen, maar had vooral suggesties te bieden (stijlmiddel: Ad insinuatio, zie Cicero Ad Herennium).

  Mr. Marjolijn Vissers wees er verder op, en haalde het dossier aan, verwijzend naar haar produkties, dat Kucharek als directeur/beheerder van Strategos BV door mr.Kuijpers met behulp van een buitenstaander als stichtingsbestuurder was geloosd. (noot: Dit Strategos BV maakte, zo maken we op uit de verspreide persmap, deel uit van de zakelijke beheersconstructie die Kucharek met hulp van mr.Kuijpers eerder rond het omstreden octrooi had opgetrokken).

  Tenslotte, het is treurig dat niet één journalist in staat is geweest helderheid te verschaffen over talloze tegenstrijdigheden in dit dossier. En ook dat er een advocate aan te pas moet komen om alle verdovende rook rond dit dossier te verdrijven, zonder voor getergde Pythia te gaan spelen. Nog erger vinden we dat de veroordeelde Kucharek eerder niet in staat was een bekwaam advocaat, zoals mr. Marjolein Vissers te vinden, iemand die zijn belangen adequaat had kunnen verdedigen. En ook: na een aantal veroordelingen bleek er schijnbaar geen advocaat meer bereid de belangen van Kucharek voor de rechtbank te verdedigen. Maar: de rechten van verdachten en veroordeelden verdienen steeds juridische bescherming. Laten we zonder rechtsfilosofische uitwijdingen volstaan door vast te stellen dat de zwaarste criminelen in dit land, ook diegenen die zijn vastgezet in de Vughtse EBI, schijnbaar geen enkele moeite hebben een advocaat te vinden, men staat soms in de rij vanwege de verwachte media-aandacht. In een schijnbaar schamele belangen, smaad en lasteraffaire rond een octrooi echter laten advocaten het massaal afweten. Op 27 juni maakte mr. Vissers de rechtzaal duidelijk dat alleen gedegen onderzoek de waarheid mogelijk naar boven kan halen. Ironie, emotionele ontdaanheid en maatschappelijke kwetsbaarheid leveren clií«nten geen gelijk op. Alleen maar vonnissen.

 • Nicomache | 28/06/08 om 17:53

  Een lezer vindt mijn verwijten ten aanzien van de advocaat van stichting de stelling volkomen onterecht. Deze, meldt hij, had slechts drie uur om zich op het kort geding voor te bereiden en stichting de stelling had 10 dagen om op de dagvaarding te reageren. Het kostte hun een week om een advocaat te vinden. Hij meent dat er wat zaken door mij door elkaar zijn gehaald in dit stuk. Maar, erkent hij, het is niet mogelijk om in te gaan op de letterlijke tekst van het vonnis, daaruit inhoudelijk te citeren, en in te gaan op de oorzaken van het oorspronkelijke vonnis. Misschien dat het hoger beroep meer duidelijkheid verschaft?

 • Nicomache | 29/06/08 om 09:38

  Mijn bijdragen op leugens.nl zijn kort achter elkaar verschenen op exposedeu.net van dhr. G.H. Kucharek. Om alle misverstanden te vermijden: op geen enkele wijze is de produktie van het verslag en de korte analyse van de rechtsgang tot stand gekomen in overleg met de in conflict verwikkeld zijnde G.H. Kucharek, of op verzoek van de website Leugens.nl, of na raadpleging van SDN of wie dan ook. Alle materiaal is gebaseerd op publieke verslagen en bijgewoonde zittingen.

  Noot: Het is wel te begrijpen dat de heer Kucharek omdat hij volledig aan de grond zit en ziek is zich op geen enkele wijze, ook gerechtelijk, niet laat hinderen bij het uiten van zijn ernstige grieven, maar of dat verstandig is, is een tweede zaak. Zo rondgaan of de rechter uitdagen in de rechtzaal is niet hetzelfde als verstandig en overlegd opereren, of juridisch zijn gelijk halen. De rechtzaal moet geen decor worden, de tribune geen theaterschellinkje, hoe erg men zich ook geschaad voelt. Voor wat betreft leugens.nl en SDN: dat mr. Kuijpers schijnbaar van weerwoord afziet als het om ‘dit soort media’ gaat, bijvoorbeeld leugens.nl, dat is zijn goede recht. Rest natuurlijk de vraag, en die is juridisch valabel en heel belangrijk, of dat zijn zwijgen ook tegelijkertijd werkelijk ‘doodzwijgen’ betekent, en of met zijn weigering eenieder het recht is ontzegd een discussie op welke niveau dan ook te voeren over vragen en richtingen waarin processen zich kunnen ontwikkelen? Die vraag mogen vooral juristen en eventueel de rechtbank gaan beantwoorden, en de pers overdenken.

  In de rechtstaat is het oordeel van de rechter uitslaggevend over de vraag of iemand schuldig of onschuldig is bevonden. G.H. Kucharek is diverse malen veroordeeld. Om zijn gelijk echt te halen moet hij nu maar eens een civiele procedure aanspannen of behoedzaam praten en verder zwijgen. Uitspraken zijn steeds gerelateerd aan subjectieve factoren, aan menselijke gedragingen en inschattingen. Het kan dus fout lopen. Daarmee is geen oordeel gegeven over deze of welke specifieke zaak dan ook, maar een vraag, vooral aan degenen die hier hun absoluut gelijk willen halen tenminste de geest van de democratische rechtstaat te eerbiedigen.

  Inmiddels circuleert een brief van een van de bij de, en in de produkties genoemde SDN-hoofdrolspelers, die namens zijn ‘clií«nt’, en dat is hijzelf, een sommatie heeft verstuurd. De eerste gedachte die mij inviel bij het lezen van dit epistel was: Mobiusring. En ook: Groucho Marx, alias advocaat Cheever Loophole. Legalisme in de trant van: The first party of the first party, of the second party of the third party..IK dus.

  Ja ‘webmedia’ die het ‘echte nieuws’ brengen moeten echt serieus werk gaan maken van een redactiestatuut en reí«le journalistieke en juridische ‘policies’ nastreven. Waardoor hysterische en pseudo-carabeteske uitglijers niet leiden tot voorkoombare én verwijtbare menselijke kreukels, en de rechtbanken belast worden met processen die nooit plaats hadden hoeven vinden. Als men even had nagedacht en tot tien geteld.

 • Ko van Dijk | 29/06/08 om 18:13

  Nicomache, wie je ook bent (ik heb wel een idee en een zwaar vermoeden) stop met dat semie-intelectueel geleuter doordrenkt van proza. In de journalistiek heb ik geleerd om duidelijk en helder te formuleren. Zodoende kunnen er geen misverstanden ontstaan. Het zou je sieren dit ook te doen.

  Mijn stelling: onze rechtstaats is door en door verziekt. Corruptie, vriendjespolitiek en belangenverstregeling tieren weilig. Dat is niet nieuw. Hoeveel bewijzen voor mijn stelling wil je hebben? Mede dankzij het Internet komt dit onrecht naar buiten.

  Omroepen, kranten en boordschrijvers zijn jarenlang geminupuleerd. Colega To Biesemaat toont dit loopzuiver in zijn boek De Bernhard Gate aan.

  Het groeiende leger kritische weblogers is de luis in de pels van de elite die jarenlang ongeschraft kapitalen aan hun handel en wandel konden verdienen. Zodoende kunnen we vol trost melden dat 1 op 150 Nederlanders zich miljonair mag noemen. Met hard werken heeft nog zelden iemand de miljonairstatus bereikt, wel met oplichting, misbruik van macht en vergaande corruptie.

  Nu wordt het tijd om dat legertje criticasters alras de mond te snoeren want een schaduweconomie komt in gevaar. Zo liggen de feiten en niet anders. In hoeverre dit iets te maken heeft met de afaire Kuijpers kan ik niet beoordelen. Evenmin kan ik beoordelen of er een relatie tussen de AIVD en Kuijpers bestaat. Wel kan ik me indenken dat er veel magristraten zullen zijn die de heer Brockhus graag de nekslag geven. En hij niet alleen.

 • jean thomassen | 15/02/09 om 07:22

  Met verbazing lees ik de reactie van Ko van Dijk. Een man die ooit verbonden was aan een huis aan huiskrantje en gewoon Paul Smit heet en zich verschuilt achter de naam van een beroemde acteur die hij nooit heeft gekend. Deze Paul Smit heeft de gewoonte om mensen zoals ik ongevraagd met foto op zijn website te zetten en aftezeiken zonder dat ze de gelegenheid hebben daarop te reageren omdat hen de toegang is afgesloten.Het zou kinderachtig zijn zijn adres te publiceren want dan zou ik mij verlagen tot het niveau van deze nepjournalist.

 • jean thomassen | 15/02/09 om 07:37

  Leuk toch hí¨? Die Paultje Smit, een praatjesmaker die nog nooit wat presteerde. Maar een beetje humor is nooit weg op deze ernstige website…. Paultje gebruik nou gewoon je eigen naam als je niets te verbergen heb.Ik heb zo’n hekel aan lieden die zich achter een pseudoniem verschuilen en ik zal het er niet over hebben dat de echte kranten in Nederland niets zagen in een ‘journalist’ van een reclamehuis aan huiskrantje.

  Paultje journalist ha..ha… wat een mop!Geinig hoor…

 • Marcel | 15/02/09 om 18:04

  Over het niveau van de heer Van Dijks journalistiek hoeven we ons geen illusies te maken. Zeker 7 schrijffouten in de korte tekst.

 • Ruud | 16/02/09 om 23:07

  Even voor de goede orde. Paul is iemand die weliswaar een eigengereide mening er op nahoud, maar daarbij wel super integer is. Ik ken de beste man. Iemand aanvallen op wat taalfouten bij gebrek aan een daadwerkelijke onderbouwde stok om mee te slaan is op z’n minst lafjes te noemen. Laffer dan laf is iemand op het fora zo maar af te zeiken en zogenaamd zijn ware identiteit te onthullen.

 • Ruud | 18/09/09 om 23:00

  Ruud
  je kan mooi tekenen maar Jean heeft wel gelijk Ko of paul what ever is niet zo een klein beetje het spoor bijster!

  Schermend met Bekende Nederlanders die hemniet kennen is ook niet slim.

  En als afzijken en op tenen staan een van je enigste geneugte ´s is ben je wel heel zielig!

  Duidelijk is zijn rancune,leugens,en grootmoedwaanszin aan het licht gekomen.ko is hystoy bovenal moet hij in de late nacht uren maar niet aangeschoten collumns schrijven.

  18 webloggers hebben al hun link verwijderd van deze lallende blaaskaak.

 • Guiscardo | 19/09/09 om 13:20

  En het zal niet bij 18 blijven gelukkig. Deze man moet gewoon voor altijd z’n mond houden en niet iedereen die hem voor de voeten komt proberen ongefundeerd af te branden. Het begrip hoor en wederhoor is hem volledig onbekend. Nee, om je í¼berhaupt maar journalist te dúrven noemen is veel en veel meer nodig. Een snoever is ‘t van een zeer laag niveau.

 • Armstrong | 10/03/10 om 23:31

  Als jullie echte willen weten wat voor soort mens Paul Smit (Ko van Dijk) is kijk dan op http://www.armstrong.web-log.nl

Reageer op dit artikel:

*

*

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen