Meest extreme beschuldigingen over en weer 

Kuijpers vs. Kucharek (3):gijzeling en contactverbod

Eerst schietenTerreur Kucharek moet voorgoed worden gestopt, vindt Kuijpers.

Wat voorafging: Kleintje Muurkrant is veroordeeld tot een forse rectificatie en boete na niet gefundeerde zware beschuldigingen aan het adres van het advocatenduo Kuijpers en Harff.

De advocaten Hendricus Frederik Cornelis Kuijpers van KDK Advocaten in Leiden en Douglas Arthur Harff van Harff Advocaten in Rotterdam en de gewraakte bron Gerard-Hilary Kucharek in Rotterdam treffen elkaar vandaag in kort geding voor de rechtbank in Rotterdam.

Althans, dat was de bedoeling. Zojuist werd bekend dat de zaak is uitgesteld. Kucharek maakte naar eigen zeggen bezwaar tegen aanstelling van dezelfde rechter als die hem eerder veroordeelde: mevrouw Hofmeijer–Rutten. De zittingsdatum is verzet, maar de reden ervan is niet het bezwaar tegen de rechter.

Stukken voor de zitting heeft Leugens.nl inmiddels. Harff is de advocaat van Kuijpers en van diens compagnon in deze kwestie, Rene Cornelis Maria Kroon. Hij is werknemer van KPN, maar in deze zaak betrokken op persoonlijke titel.

Kuijpers en Kroon zeggen dat Kucharek zo’n 800.000 euro aan verbeurde sommen heeft opgebouwd wegens het niet nakomen van veroordelingen. Nu vorderen ze gijzeling van Kucharek voor een jaar ‘in alle beperkingen’ en ‘oplegging van een uitgebreid contactverbod aan Kucharek’. Zo mag hij niet meer met journalisten praten over Kuijpers en Kroon.

Intriges en rechtszaken over en weer met beschuldigingen van laag spel kenmerken deze zaak. Beide partijen beschuldigen elkaar van ‘terreur en lastercampagnes’. Ze deden verschillende aangiftes tegen elkaar vanwege bedreiging. En noemden elkaars aangiften vals.

Kuijpers/Harff in de voorlopige dagvaarding: “Kucharek heeft maling aan Nederland en de Nederlanders”¦Volgens Kucharek waarvan de DVD met gespreksopname in het geding zal worden gebracht is Nederland een kakkerlakkenland bewoond oor NSB-ers, die allemaal vier vlaggen in de kelder hebben.”

Kucharek zegt dat Kuijpers hem voortdurend vals treiterde en opnames van telefoongesprekken heeft gemanipuleerd om aan bewijslast te komen. Kuijpers somt in de dagvaarding de meest vreselijke verwensingen en doodsbedreigingen aan zijn adres op, in totaal ‘meer dan 100 maal’ geuit door Kucharek. Kucharek heeft ook, zeggen de tegenspelers, medewerkers van TPG Post en Kappa Packaging uitgescholden en met de dood bedreigd. Beide bedrijven hebben aangifte gedaan.

Kuijpers cs. hebben bij het bedrijf van Kuchareks echtgenote beslag laten leggen op haar loon. Bij Kucharek is de gehele boedel weggehaald op last van Kuijpers cs., volgens Kucharek ‘inclusief mijn bril en medicijnen’. Volgens Kuijpers zijn dit leugens.

Het echtpaar is door de politie uit huis gezet, op last van de woningverhuurder. Het woont nu in bij buren. Dat heeft Kuijpers achterhaald met onder meer ‘observaties’. Hij beschuldigt Kucharek in kort geding ook van het overtreden van de wet door de verandering van het woonadres niet te melden bij de gemeente.

Onder dit alles ligt een eerdere gezamenlijke onderneming Octroje C.V. in Rotterdam van Kuijpers en Kroon met Kucharek. Opgezet om octrooien van uitvindingen van Kucharek te exploiteren. Volgens Kucharek hebben Kuijpers en Kroon hem op een laakbare manier zijn invloed in de gezamenlijke onderneming ontnomen. In een tegeneis in dit kort geding stelt Kucharek daarover vorderingen. Zijn advocaat is Huijzer & Renzen advocaten, maar die treedt vooralsnog niet op in dit geding.

Daarover later meer.

 • Reacties

 • Johan | 01/02/08 om 00:46

  Die Eric Kuijpers verdient een nader onderzoek. Volgens bepaalde bronnen is hij helemaal geen advocaat en is op slinkse wijze ingeschreven bij de Orde van Advocaten.

 • Léon | 01/02/08 om 12:11

  Nu staat Eric Kuijpers ingeschreven ; ik ken mensen welke wel claimen advocaat te zijn (en dit zelfs op nationale televisie) maar noch ingeschreven staan bij de Orde noch enig document kunnen overleggen waaruit juridische scholing blijkt.

 • Deurmatt | 01/02/08 om 13:00

  Als we daar Johan Hendriks niet hebben alias Matt Hoorn, de eigenaar van Witheet.

  Matt Hoorn is een beetje in de war want hij is zelf geen advocaat en zelfs geen gediplomeerd jurist terwijl hij zich daar wel voor uitgeeft. Vorige week kwam aan het licht dat hij ook geen ex-marineman is geweest. Spreekt Matt Hoorn wel eens de waarheid? Ja hoor, als hij zich voorstelt.

  Matt heeft zelfs een eigen fansite waar al zijn leugens vermeld worden:

  Devriendenvanmatt.com

 • Deurmatt | 01/02/08 om 13:02

  O ja, die Johan Hendriks alias Matt Hoorn heeft al eerder laster geuit richting Eric Kuijpers.

  http://devriendenvanmatt.wordpress.com/2008/01/24/web-log-pesten-is-de-bomb-deel-2/

  Matt Hoorn is ideaal om ook eens op deze website te bespreken.

 • advocaat | 02/03/10 om 08:56

  Aangiftei nzakeo plichting mede-vennoteGn TA innovationd oor
  H.F.C. Kuijpers en R.C.M Kroon
  Hierbij willen A. van Aalen en A. Stolk aangifte doen van een aantal strafbare feiten van de
  herenR -C. M. Kroon en H.F.C. Kuijpers welke in diverseh oedanighedeno ptreedt egen
  aangifte plegers.
  Inleiding :
  In Maart 2004 wordt door de Heren A. van Aalen en A. Stolk contact gelegd met de Hr. G.H.
  Kucharek omtrent een vraag over licentie’s en octrooi in een eerdere samenwerking van A.
  van Aalen en A. Stolk.
  Uit boven verneld contacto ntstaate en samenwerkingt ussenA . van Aalen , A. Stolk en
  G.H.Kucharek.
  Zij besluiten, voor het uit hun samenwerking ontstane idee, een octrooi aan te wagen zodat bij
  toewijzing ervanm ogelijk verkoopo f licentieí«ringk an volgen.
  Het voorwerk van de octrooi text wordt door de Hr. Kucharek gedaan en hij heeft daarbij
  contactm et het Nederlandscho ctrooi bureau, Hr. van Westenbrugge(B ijlage 1. …….)
  Deze vorín van samenwerking wordt door eenieder als zeer effectief ervaren daar,door
  bundeling van ieders afzonderlijke kwaliteiten, veel benodigde dicipline’s aanwezig zijn.
  Deze samenwerking resultíªert uiteindelijk in de op 26 augustus 2004 gedane aanvraag van
  het Recycled rubber Slipsheet octrooi.
  Ontstaan samenwerking met Hr. H.F.C. Kuijpers :
  Tijdens de aanwaagperiodew as reedst er sprakeg ekomend at, daarh et een product met
  wereldwijde uitwerking betrof, er ook een goedeb eschermingv an het octrooi zou moeten
  zljn.
  Mocht het octrooi worden verleent dan zou het een behoorlijke waarde vertegenwoordigen.
  De FIr. Kucharek had vanwege een ander octrooi reeds een samenwerking met een advocaat
  waarbij, ter beschermingv an het interlectueelee igendom,e en bedrijfsstructuuri n de vorín
  van een Commanditaire Vennootschap met daarbij een Stichting als beherend vennoot dienst
  deeda ls beschermingv oor “aanvallenv an derden”.
  Een octrooi dient tevenst e worden ondergebrachitn eenr echtspersoond aar t.a.v. het
  eigendomsrechet n betalingen moet vaststaanw ie de “houdster” is.
  Er wordt op voorstel van Hr. Kucharek op 14 mei 2004 een afspraak gemaakt met de Hr.
  Kuijpers op zljn Kantoor te Leiden.
  Tijdens dit gesprek wordt een tipje van de sluier opgelicht omtrent het product en de Hr.
  Kuijpers legt uit dat goed mogelijk is om middels een C.V. met Stichting bescherming te
  Vinden rnaarh et vereist wel gedegenk ennis van contracten die dit soort constructiesv an
  rechtspersonemn ogelijk maken.
  Besloten wordt om een soortgelijke constructie op te richten en van de nodige contracten te
  laten voorzien door de Hr. Kuijpers.(bijlage 2a | 2b, opdracht aan H.F.C. Kuijpers Beheer
  B.V. tot oprichting Stichting en C.V. – GTA innovation).
  Hr. Kuijpers wordt voor de oprichtinge n opstellenv an akte’sb etaaldv oor de sommav an
  4998 € (incl. BTW).
  55

 • advocaat | 02/03/10 om 09:00

  Rambo Kuijpers Part II
  Eerst schietenEen enkele waarschuwing. Dat is de maatregel die Eric ‘Rambo’ Kuijpers op 15 mei jongstleden opgelegd heeft gekregen van het Hof van Discipline voor het werven van klanten met een visitkaartje. Daarop een foto van de advocaat in toga, behangen met geweer en pistolen, en voorzien van de leus: Eerst schieten, dan praten. “Verweerder beeldt zichzelf af als een advcaat die geen respect heeft voor recht en rechtspleging en die, getuige ook het onderschrift, er niet voor terugdeinst geweld aan te wenden om zijn doel te bereiken. Het gebruik van deze commercií«le uitingen door verweerder is niet verenigbaar met de integriteit en waardigheid van het beroep van advocaat.”

  Website Geenstijl ‘debunkte’ vorige week het artikel Rambo Kuijpers tuchtrechtelijk veroordeeld op Advocatie, omdat een tegenstander van Kuipers het visitekaartje gestolen zou hebben en in de publiciteit zou hebben gebracht. Kuijpers (KDK advocaten) heeft echter met het visitekaartje geadverteerd op Marktplaats. Op 20 juni 2007 liet hij de advertentie verwijderen, na een gesprek met leden van de raad van toezicht in Den Haag.

  Kuijpers stelt in zijn verweer bij het Hof van Discipline desalniettemin dat zijn visitekaartje is uitgegeven in “besloten kring”, vergezeld van een disclaimer. Volgens het Hof van Discipline gaat dat verweer niet op, omdat “diegenen die het kaartje ontvangen niet een besloten kring vormen – onduidelijk is overigens wat de verweerder daaronder verstaat – , terwijl de ‘disclaimer’ (…) niet afdoet aan het oordeel van raad en hof dat de onderhavige uitingen onverenigbaar zijn met de kernwaarden van de advocatuur.”

  Het Hof van Discipline heeft zich afgevraagd of er geen sprake is van een grap, pastiche of parodie. Het hof oordeelt echter dat de uitingen “geschikt zijn om door het publiek ernstig te worden opgevat”. Het verweer van Kuijpers dat ook andere advocaten en advocatenkantoren zich in commercií«le uitingen bedienen van geweld – hij overlegde zeven voorbeelden – wordt door het hof verworpen: “Deze tonen inderdaad aan dat men zich anno 2008 of 2009 in commercií«le uitingen bedient van gewelddadige metaforen en beelden. Dit doet echter niet af aan de hiervoor omschreven norm, aan welke het hof de hier aan de orde zijnde commercií«le uitingen heeft getoetst.”

  Het Hof van Discipline bekrachtigt de beslissing van de Raad van Discipline. Kuijpers krijgt de maatregel van enkele waarschuwing opgelegd.

 • advocaat | 02/03/10 om 09:01

  Nu weer andere visitekaartjes van Kuijpers onder vuur
  Hard roepenKreeg advocaat H.F.C. Kuijpers onlangs een ‘enkele waarschuwing’ van het Hof van Dscipline voor het visitekaartje waarop hij – behangen met vuurwapens – figureert met de tekst “Eerst schieten, dan praten”, nu zijn andere visitekaartjes en ook de website van de advocaat volgens de Reclame Code Commissie misleidend en oneerlijk. Kuijpers suggereert ten onrechte dat er op zijn kantoor KDK Advocaten meer advocaten dan alleen hijzelf werkzaam zijn, aldus de RCC.

  De commissie is blijkens een beslissing van 10 november van oordeel dat “de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Deze zal immers in de veronderstelling zijn dat bij het kantoor van adverteerder meer advocaten werkzaam zijn. Om die reden is de commissie van oordeel dat de reclame-uitingen misleidend zijn en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.”

  De klager in deze zaak, uitvinder Kucharek, ligt al jaren in de clinch met Kuijpers. Volgens Kucharek mag Kuijpers zichzelf ook niet afficheren als specialist in de intellectueel eigendom, hetgeen wel op een aantal van de kaartjes staat. De RCC gaat hier niet in mee: “Het feit dat op de visitekaartjes 1, 2 en 5 onder de naam van de adverteerder een aantal rechtsgebieden worden vermeld, maakt dit niet anders, nu adverteerder hiermee slechts weergeeft wat de gebieden zijn waarop hij werkzaam is of wil zijn.”

  Klager richt zijn pijlen natuurlijk ook de Rambo-uitvoering, maar ook dat wordt door de commissie verworpen. Volgens de RCC heeft Kuijpers het kaartje niet meer in de openbaarheid gebracht na de beslissing van de Raad van Discipline en het Hof van Discipline, de klacht “kan derhalve niet slagen”.

  De Reclame Code Commissie wil geen enkele toelichting geven op de zaak zolang de appeltermijn nog loopt.

 • Strategos BV | 30/04/11 om 03:43

  *** mission accomplished ***

  http://www.youtube.com/watch?v=jvMre6zcTLE
  Strategos BV

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen